Pénzügyezz Te is!!!

Tanulj Te is pénzügyet! Nincs lehetetlen!

2. PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK,  PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

 

Alapvető tőkelem:

a hitelintézet szavatoló tőkéjének része. Az alapvető tőkeelemek körébe tartozik a jegyzett tőke, a tőketartalék, az eredménytartalék, a mérleg szerinti eredmény, az általános tartalék.

 

Alárendelt kölcsöntőke:

 A hitelintézet szavatoló tőkéjén belül az egyik járulékos tőkeelem.

 

Általános tartalék:

 A hitelintézetnél a szavatoló tőke egyik alkotó eleme. Az általános tartalékot a hitelintézet az adózott nyereségéből képezi. Mértéke az adózott nyereség 10%-a. Az általános tartalékot a hitelintézet csak a tevékenységével kapcsolatos veszteségek rendezésére használhatja fel.

 

Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet:

 A kormány felügyelete alatt működő országos hatáskörű közigazgatási szerv. A tevékenységének célja a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, az elszámolóházi, a befektetési alapkezelési tevékenységet végző szervezet és személy, valamint a tőzsdék törvényes működésének elősegítése, ellenőrzése.

 

Bank:

 A bank, az a hitelintézet, amely a pénzügyi tevékenységek közül a betétgyűjtést, a pénzkölcsön nyújtást, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását, a pénzügyi lizingtevékenységet üzletszerűen végzi és az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet engedélyével jogosult valamennyi pénzügyi szolgáltatás végzésére.

 

Befagyott betét:

 Azt a betétet nevezik befagyott betétnek, amelyre a hitelintézet nem képes a jogszabályi rendelkezések vagy szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő három munkanapon belül a kifizetést teljesíteni.

 

Betét:

 Hitelintézeteknél a betét a hitelintézeteknek a Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés vagy takarék-betétszerződés alapján fennálló tartozása. Betétnek minősül a bankszámlaszerződés alapján fennálló számlaegyenleg is.

 

Betétes:

 A hitelintézetnél betétes az a személy, illetve szervezet, akinek a betét a nevére szól, vagy – kizárólag a nem nevére szóló betétek esetébe – aki a betétokiratot felmutatja.

 

Cessziós hitel:

 Azt a hitelt nevezik cessziós hitelnek, amelyet a hitelintézet a számlakövetelések vagy azok egy részének a megelőzésére nyújt. A hitel fedezete a hitelt felvevő számlakövetelése, amelyet a hitelintézetre engedményez ( a hitelintézetre cedálja).

 

Diszkont (leszámitolási hitel):

 A hitelintézet által az ügyfél számára engedélyezett hitelösszeg, amelynek erejéig az ügyfél úgy jut likvid eszközhöz, hogy értékpapírokat (váltókat) nyújt be a hitelintézethez leszámitolásra.

 

Engedményezés:

 Az engedményezés olyan jogcselekmény, amelynek keretében a jogosult követelését szerződéssel másra átruházza. Nem lehet engedményezni a jogosult személyhez kötött, valamint azokat a követeléseket, amelyek engedményezését jogszabály kizárja.

 

Elfogadványhitel:

 A hitelintézet ügyfele számára szerződésben meghatározott összegű hitelkeretet biztosít azzal a céllal, hogy a hitelkereten belül rá (a hitelintézetre) váltókat intézményezzen. A hitelintézet a rá intézvényezett váltót (váltókat) elfogadja és elfogadmány záradékkal látja el. Amennyiben az esedékességkor az ügyfél a szállítójának fizetni nem tud, a hitelintézet a rá intézvényezett és általa elfogadott váltó összegét a váltó bemutatójának kifizeti és a kifizetett összeggel ügyfele számláját megterheli.

 

Fogyasztási kölcsön:

 A mindennapi élet szokásos tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, továbbá szolgáltatások igénybevételéhez a magánszemélynek nyújtott kölcsön, ha a kölcsönt a magánszemély nem üzletszerű tevékenység keretében veszi igénybe, illetve használja fel.

 

Folyószámlahitel:

 A bank az ügyfélnek nyújtott hitelt az ügyfél részére nyitott olyan bankszámlára (folyószámlára) telepíti, amely számlán az ügyfél teljes pénzforgalmát bonyolítja. Ha a számán a jóváírások nem nyújtanak fedezetet a tartozások (terhelések) kiegyenlítésére, a hitelintézet a folyószámlahitel keret erejéig a fizetéseket teljesíti. A bank tehát egyetlen számlán bonyolítja ügyfele pénzforgalmát és tartja nyílván hiteltartozását.

 

Garancia:

 Bankgarancia nyújtásával a hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek mellett – így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetve a szerződésben megjelölt okmányok benyújtása – esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.

 

Bankhitelszerződés:

 Bankhitelszerződéssel a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére és a keret terhére – a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.

 

Hitelintézet:

 Hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt és más pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. A pénzügyi intézmények közül hitelintézet a bank, a szakosított hitelintézet, a szövetkezeti hitelintézet.

 

Kamat:

 A kamat az adós által a kölcsönnyújtónak (a betét elhelyezőjének) az elfogadott betét vagy igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, a betét- vagy a kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan elszámolandó (térítendő) pénzösszeg vagy egyéb hozadék.

 

Kauciós hitel:

 A kauciós hitelszerződéssel a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, ha az ügyfele nem tudja a saját szállítója számláját kiegyenlíteni, akkor fizetési kötelezettségének teljesítéséhez számára hitelt nyújt. Lényegét tekintve a kauciós hitelszerződésben a hitelintézet kezességet vállal ügyfele tartozásáért.

 

Készpénzt helyettesítő fizetési eszköz:

 A hitelintézet által kibocsátott fizetési eszköz (a kártya, csekk, vagy egyéb dolog) amely birtokosa számára lehetővé teszi, hogy a kibocsátó hitelintézettel szemben fennálló valamely pénzkövetelésével rendelkezzék, annak terhére készpénzt vegyen fel vagy áruk, illetve szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse.

 

Kétszintű bankrendszer:

 Kétszintűnek nevezik a bankrendszert olyan esetben, amikor az ország központi bankja közvetlen kapcsolatot a hitelintézetekkel tart, és a gazdasági élet szereplőivel a közvetlen pénzügyi kapcsolatokat a pénzügyi intézmények tartják. A hitelintézetek vezetik a személyek számláit, bonyolítják pénzforgalmukat, hitel és kölcsönműveleteket végeznek, továbbá egyéb pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak.

 

Kezesség:

 A kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kötelezettséget vállalt. A kezesség lehet egyszerű vagy készfizető kezesség.

 

Kockázati céltartalék:

 A hitelintézet a tevékenységével együtt járó valamennyi feltárható és minősíthető hitelezési, kamat-, árfolyam-, befektetési, ország- és egyéb kockázat fedezetére kockázati céltartalékot képez. Ezen túlmenően a hitelintézet az előre meghatározható lehetséges veszteségeinek fedezetére általános kockázati céltartalékot képez. A képzett céltartalékot, illetve a képzett általános kockázati céltartalékot a hitelintézet az adózás előtti nyeresége terhére képezi.

 

Kölcsön:

 Meghatározott pénzösszeg kihelyezése egy hitelező által a kölcsönt igénybevevő részére. Az adós köteles a kölcsön összegét visszafizetni és a szerződésben meghatározott kamatot fizetni.

 

Közös betét:

 Az olyan betét, amelynek több tulajdonosa, illetve több kedvezményezettje van. A betétbiztosítás szempontjából közös betétnek minősül a társasházak, a lakásszövetkezetek, az építőközösségek, a gáz- és egyéb közműépítők közössége, valamint a telefonhálózat bővítése céljából létrejött közösségek betétei is.

 

Látra szóló betét:

Látra szóló betét a határidő nélkül elhelyezett betét, továbbá a folyószámlabetét.

 

Letéti szolgáltatás:

Letéti szolgáltatás (pénzletét kezelés) az a pénzügyi szolgáltatás, amelynek keretén a hitelintézet az ügyféllel kötött szerződés alapján az ügyfél megbízásából pénzösszeget elkülönített letéti számlán kezel és az elhelyezett összeg után – szerződés szerint – kamatot fizet vagy nem fizet.

 

Likvid eszköz:

 A pénz és az azonnal pénzzé tehető eszközök összessége.

 

Lombardhitel:

Értékpapírok vagy áruk fedezetével nyújtott hitel.

 

Nagykockázat vállalás:

 A hitelintézeteknél nagykockázat vállalásnak minősül az a kockázatvállalás, amikor egy ügyfél vagy ügyfélcsoport részére történő összes kockázatvállalás (pl. a nyújtott hitel, adott bankgarancia, vállalt kötelezettség) nagysága meghaladja a hitelintézet szavatolt tőkéjének 10%-át.

 

Name-lending:

 Olyan fedezet nélküli hitel, amelyet a hitelintézet a jó üzleti hírnévvel rendelkező ügyfelének nyújt.

 

Országos Betétbiztosítási Alap:

 a vele tagsági jogviszonyban álló hitelintézetnél elhelyezett betét befagyása esetén a betétest – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott esetekben – kártalanítja.

 

Pénzfeldolgozási tevékenység:

 Az a pénzügyi szolgáltatás, amelynek tárgya a bankjegyek és pénzérmét tételes megszámlálása, valódiság és forgalomképesség szempontjából történő ellenőrzése, továbbá az újra forgalomba hozható bankjegykötegek és pénzérme tételek kialakítása.

 

Pénzforgalmi szolgáltatás:

Pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül azoknak a szolgáltatásoknak az összessége, amelyeket a hitelintézetek az ügyfelekkel kötött szerződés alapján ügyfeleiknek nyújtanak azáltal, hogy vezetik számláikat, teljesítik fizetési megbízásaikat, lebonyolítják nemzetközi fizetési forgalmukat és más – a vonatkozó kormányrendeletben, illetve jegybanki rendelkezésben meghatározott – pénzforgalmi szolgáltatásokat végeznek.

 

Pénzügyi intézmény:

Az a gazdálkodó szervezet, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló tv szerint hitelintézetnek vagy pénzügyi vállalkozásnak minősül.

 

Pénzügyi vállalkozás:

Pénzügyi vállalkozás az a pénzügyi intézmény, amely a pénzügyi szolgáltatás tevékenységi körbe tartozó betétgyűjtést nem végezhet, továbbá nem nyújthat pénzforgalmi szolgáltatásokat, de a tiltott pénzügyi szolgáltatásokon kívül egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végezhet.

 

Repo ügylet (visszavásárlási megállapodás):

Két formája ismeretes, az aktív és a passzív repo ügylett. Aktív repo ügylet keretében meghatározott értékpapírt (Magyarországon jellemzően állampapírt) ad el a bank egy meghatározott árfolyamon egy későbbi időpontban magasabb árfolyamon történő visszavásárlási kötelezettséggel. Lényegét tekintve a bank értékpapír fedezettel hitelt vesz fel, ezáltal forrásait növeli. Passzív repo ügylet esetében a jegybank a papír megvásárlásával pénzt teremt a pénzpiac számára. Amikor a bank visszavásárolja a jegybanknak korábban eladott értékpapírt, a banknál (bankoknál) lévő pénz visszaáramlik a jegybankhoz. Mind az aktív, mind a passzív repo ügylet a bank likviditásának megteremtésében és fenntartásában játszik jelentős szerepet.

 

Szakosított hitelintézet:

 A szakosított hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely a rá vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat végezhet, de nem foglalkozhat betétgyűjtéssel és nem nyújthat pénzforgalmi szolgáltatásokat. Szakosított hitelintézet például a Jelzálog Hitelintézet vagy a Magyar Fejlesztési Bank Rt.

 

Szavatoló tőke:

 A szavatoló tőke a hitelintézeteknek a számviteli jogszabályok által meghatározott saját tőkéje és azok a források, amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelések kielégítésébe tőkeként bevonhatók.

 

Számlahitel (állományi szemléletű hitel):

A számlahitel az a hitel amelyet a bank külön hitelszámlán tart ügyfelei rendelkezésére. A hitelszámlán nyilvántartott hitelkeret terhére esetenként felvett hitelt vezetik át az ügyfél pénzforgalmi számlájára és a hitel törlesztése is a pénzforgalmi számláról történik.

 

Széfszolgáltatás:

A széfszolgáltatás olyan pénzügyi szolgáltatás, amelynek keretében a bank – az ügyféllel kötött megállapodás alapján – állandóan őrzött helyiségben szekrényt (rekeszt) bocsát az ügyfél rendelkezésére. A széfben az ügyfél értékeit maga helyezi be és veszi ki.

 

Szolvencia:

 A szolvencián a mindenkori fizetőképességet értjük. Olyan állapot, amikor a gazdálkodó szervezet egy időtartamon belüli követeléseinek és kötelezettségeinek nagyságrendje és lejárata egyeztetett, egyensúlyban van. Kapcsolódó fogalom a likviditás, amelyen az azonnali fizetőképességet kell érteni.

 

Üzleti titok:

Az üzleti titok minden olyan, a pénzügyi intézmény tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek a titokban maradásához a pénzügyi intézmények méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a pénzügyi intézmény üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a pénzügyi intézmény a szükséges intézkedéseket megtette.

Az üzleti titokhoz kapcsolódó fogalom a banktitok. Banktitoknak kell tekinteni minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tényt, adatot, információt, megoldást, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 47
Heti: 95
Havi: 949
Össz.: 139 095

Látogatottság növelés
Oldal: 2. Pénzügyi intézmények
Pénzügyezz Te is!!! - © 2008 - 2021 - penzugyezzteis.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »