Pénzügyezz Te is!!!

Tanulj Te is pénzügyet! Nincs lehetetlen!

3. VÁLTÓ, VÁLTÓCSELEKMÉNYEK, FAKTORING-ÜGYLET, FORFAIT FINANSZÍROZÁS, LÍZING

 

Bérlet:

 A dolgok bérlete esetén a bérbeadó a dolgot időlegesen a bérlő használatába adja, a bérlő pedig bért fizet. Azt, hogy a bérelt dolog a bérleti idő teljes tartamában a szerződésszerű használatra alkalmas legyen, a bérbeadó szavatolni köteles. A bérlő a dolgot csak a rendeltetésének és a szerződésben foglaltaknak megfelelően használhatja. A bérleti díjat a bérlő időszakonként előre köteles megfizetni. A dolog fenntartásával járó kisebb kiadásokat a bérlő, a többi kiadást, valamint a dologgal kapcsolatos közterheket a bérbeadó viseli. A bérleti szerződésből eredően tulajdonjogot szerezni nem lehet. A bérlő a bérelt dolgot a bérleti idő elteltével a bérbeadónak visszaszolgáltatni köteles.

 

Címzett:

A címzett az, akit az idegen váltó kibocsátója a váltón fizetésre kötelezettként megnevez.

 

Deldredere felelősségvállalás:

A factoring és a forfait ügyletek esetében, ha a követelést megvásárló bank a fizetésre kötelezett nemfizetéséből eredő kockázatot magára vállalja. Nevezik visszkereseti jog nélküli factorálásnak is.

 

Effektív záradék:

A külföldi pénznemben kiállított váltón szerepelhet. Jelenti, hogy a váltóösszeget csak a váltón megnevezett pénznemben lehet kifizetni. Ha hiányzik a váltóról az „effektív” záradék, akkor a fizetésre kötelezett a külföldi pénznem megjelölése ellenére hazai pénznemben is fizethet.

 

Elfogadó:

 Idegen váltón a címzett, ha a váltót elfogadó nyilatkozatával elfogadta.

 

Engedményes:

 Engedményes az, akire a követelést jogszerűen átruházták.

 

Engedményezés:

 Követelésnek szerződéssel másra történő átruházása. Az engedményezéssel az engedményes a régi jogosult helyébe lép, és átszállnak rá a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok is.

 

Engedményező:

 Az a jogosult, aki a követelését szerződéssel másra átruházza.

 

Esedékesség váltón:

 A váltón annak megjelölése, hogy a váltóösszeget jogkövetkezmény nélkül mikor kell megfizetni. Szólhat az esedékesség meghatározott napra, vagy a váltó kiállítását követő bizonyos időre, megtekintésre, megtekintés utáni bizonyos időre. A váltón, ha az esedékesség napja nincs megjelölve, akkor a váltót megtekintésre szóló váltónak kell tekinteni.

 

Értesítési kötelezettség:

 A váltóbirtokos arról, hogy a címzett a váltót nem fogadta el, vagy a váltóösszeg kifizetését az esedékességkor nem teljesítették óvást köteles felvetni. Az óvás felvételéről a váltó kibocsátóját és közvetlen előzőjét értesíteni köteles.

 

Factorbank:

 Factorbanknak nevezik azt a pénzügyi intézményt, amely pénzügyi szolgáltatásként vállalja rövidlejáratú követelések beszedését, megvásárlását és azokkal kapcsolatban ügyfelének adminisztrációs szolgáltatásokat is végez(het).

 

Factorszolgáltatás vevője:

 Azt nevezik a factorszolgáltatás vevőjének, aki a factorral factrorügylet lebonyolítására szerződést köt.

 

Forgatmány:

 Forgatmányon azt a nyilatkozatot értjük, amellyel a váltóbirtokos a váltót másra átruházza.

 

Forgatmányos:

 Forgatmányosnak nevezik azt az új váltóbirtokost, akire forgatmánnyal a váltóból eredő összes jogot átruházzák.

 

Forgató:

 Forgatónak nevezik azt a váltóbirtokost, aki a váltó hátoldalára, illetve a toldaléklapra felvezetett nyilatkozatával a váltóból eredő összes jogot egy harmadik személyre átruházza. Nevezik váltóátruházónak is.

 

Hamis váltó:

 Azt a váltót nevezik hamis váltónak, amelyen a rajt lévő aláírások valamelyiken nem attól, vagy nem annak képviselőjétől származik, akinek a nevét vagy a cégét a váltón feltüntették. Hamis az a váltó is, amelyen nem létező személy neve szerepel. Ha valakinek az aláírását vagy cégjegyzését a váltóra hamisítják, az nem válik váltókötelezetté. Fontos azonban tudni, hogy a váltón szereplő hamis, vagy hamisított illetve érvénytelen aláírások a többi aláíró váltókötelezettségét nem befolyásolják.

 

Idegen váltó:

 Az idegen váltó olyan fizetési meghagyás, amelyben a kibocsátó felszólítja címzettet arra, hogy a váltóban meghatározott összeget, a váltón feltüntetett helyen és időben a kedvezményezettnek fizessen meg.

 

Kedvezményezett:

 A váltón kedvezményezett az a személy, akinek részére, vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell. A váltó szövegében a „rendeletére” kitétel azt jelenti, hogy a kedvezményezett a váltót forgathatja. Tudnunk kell, hogy a váltó akkor is forgatható értékpapír, ha a váltó szövege a „rendeletére” utalást nem tartalmazná, mert a váltó törvény erejénél fogva (ipso jure) forgatható. Ha a váltó forgatását megtiltják, akkor a „nem rendeletére” záradékot kell a váltóra felvezetni.  (rektarzáradék)

 

Kibocsátó:

Kibocsátó az, aki az idegen váltót aláírásával ellátja. A kibocsátó a törvény által szavatol a váltóban foglaltak teljesítéséért.

 

Kiállító:

Kiállító az, aki a saját váltót aláírásával ellátja. A saját váltó egyenes és főadósa. Egyenes adós, mert saját fizetési szolgáltatását ígéri, főadós, mert a követelés kifizetését először tőle kell kérni.

 

Közbenjáró:

Közbenjárót a kibocsátó, a váltóátruházó, a kezes jelölhet ki, ha a váltó szükséghelyzetbe került. A váltó akkor kerülhet szükséghelyzetbe, ha például esedékességkor a fizetést nem, vagy csak részben teljesítik, vagy a váltót a címzett nem fogadja el. A közbenjáró olyan személy, aki a váltót szükséghelyzetben elfogadja, vagy kifizeti. A közbenjáró személyét a váltó hátlapjára vezetik fel.

 

Láttamozás a váltón:

a váltón az esedékességet úgy is meg lehet jelölni, hogy „esedékes megtekintés után bizonyos időre”. Ilyen esetben a váltót be kell mutatni a kiállítónak, hogy az esedékesség napja megállapítható legyen. A megtekintés napján a kiállító a váltót az aláírás helyének és idejének feltüntetésével aláírja. Ezt a cselekményt nevezik váltó láttamozásnak.

 

Magához váltja:

A kifejezés a váltójogban azt jelenti, hogy az, aki a váltókövetelést teljesítette, a fizetés igazolásául a váltót a váltóbirtokostól átveszi. Nem zárja ez ki annak a kötelezettségnek a teljesítését, hogy a fizetés megtörténtét a váltó hátlapján bizonylatolni kell.

 

Operatív lízing:

Az operatív lízing olyan szerződés alapján valósul meg, amely a szerződés szerint a lízingbeadó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, meghatározott időtartamra a lízingbevevő birtokába adja azzal, hogy a lízing időtartama alatt viseli a lízingelt dologgal kapcsolatos költségeket, beleértve a kárveszély összes költségét is, a futamidő végén a lízingelt eszközt visszaszolgáltatja a lízingbeadónak.

 

Pénzügyi lízing:

 A pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevő

a)       viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot,

b)       a hasznok szedésére jogosulttá válik

c)       viseli a közvetlen terheket, ideértve a fenntartási és az amortizációs költségeket is.

d)       Jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a szerződésben előírt kötelezettség teljesítése esetén, ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen.

 

Rektazáradék:

A váltóra felvezetett, a váltó forgását tiltó záradék. A vátóátruházó, ha a váltót rektazáradékkal forgatta tovább, csak azzal szemben vállal váltójogi felelősséget, akire a váltót forgatja. A rektazáradékkal rendelkező váltó birtokosa a váltót a törvény erejénél fogva továbbforgathatja, de a rektaforgató a rektazáradékkal ellátott váltót továbbforgató követői felé váltójogilag felelősséggel nem tartozik.

 

Saját váltó:

A saját váltó olyan válta, amelyben a váltó kiállítója tesz ígéretet a kedvezményezettnek arra vonatkozóan, hogy a váltó összegét a megadott helyen és időben maga fizeti meg. A saját váltó egy egyenes fizetési ígéret.

 

Telepített váltó:

Saját váltó esetében azt a váltót nevezik telepített váltónak, amelyen a fizetés helye és a kiállítás ideje egymástól eltér. Idegen váltó esetében azt a váltót nevezik telepített váltónak, amelyen a kibocsátó vagy a címzett a telep, illetve a lakhelyétől eltérő helyet jelöl meg fizetési helyként.

 

Teljes forgatmány:

Azt a váltóátruházási nyilatkozatot nevezik teljes forgatmánynak, amely tartalmazza a váltó előlapján szereplő fizetési meghagyás szövegét, az új váltóbirtokos megnevezését, az átruházás helyét és idejét, az átruházó aláírását.

 

Üres forgatmány:

A forgatmányt akkor nevezik üres forgatmánynak, ha a váltóbirtokos a forgatás igazolásaként csak a nevét és címét vezeti fel a váltó hátlapjára.

 

Váltó:

A váltó a váltótörvény erejénél fogva (ipso jure) olyan forgatható értékpapír, amelyben a váltó kiállítója maga vállal kötelezettséget arra, hogy a váltóban meghatározott kedvezményezettnek, a váltóban feltüntetett összeget a váltóban megnevezett helyen az esedékességkor megfizet (saját váltó), vagy a váltó kibocsátója a váltó címzettjét, hogy a váltóban meghatározott kedvezményezettnek, meghatározott pénzösszeget, meghatározott helyen és esedékességkor fizessen meg (idegen váltó)

 

Váltóátruházás:

 A váltó átruházásán a váltó forgatását értjük. A váltó átruházására kerül sor pl akkor, ha a váltóbirtokos a váltóval fizet, a váltót leszámítoltatja.

 

Váltócselekmény:

Azokat a cselekményeket nevezzük váltócselekménynek, amelyeket a váltóban szereplő személyek a váltójogi jogviszony létrehozása, fenntartása, megszüntetése, továbbá a váltóból eredő jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése érdekében végrehajtanak. Váltócselekmények: a váltó kibocsátása (kiállítása), a váltó elfogadás végetti bemutatása, a váltó fizetés végetti bemutatása, a váltó átruházása, a váltó óvás, az értesítési kötelezettség, a megtérítési igény érvényesítése, a váltó telepítése, a váltó többszörözése.

 

Váltó elfogadás végetti bemutatása:

 Az idegen váltó birtokosának az a váltójogi cselekménye, amellyel a váltót a címzettnek azért mutatja be, hogy az a váltóban foglalt fizetési meghagyás elfogadásáról nyilatkozzon.

 

Váltókibocsátás:

 A váltókibocsátás az a váltójogi cselekmény, amikor a kibocsátó a címzettet felszólítja arra, hogy neki vagy egy harmadik személynek (a kedvezményezettnek) egy meghatározott pénzösszeget, megadott helyen és időben fizessen, és ezt a fizetési meghagyást a váltótörvényben meghatározott tartalommal írásba foglalja és a kedvezményezettnek átadja.

 

Váltóösszeg:

A váltón feltüntetett összeg, amelyet az esedékességkor a kedvezményezett részére fizetni kell.

 

Váltó törvényes kellékei:

 A váltótörvény szerint a váltónak azok a tartalmi kellékei, amelyeket a váltónak tartalmaznia kell ahhoz, hogy a váltó érvényes legyen. A váltó törvényes kellékei: - a „váltó” szó az okirat szövegében az okirat kiállításának nyelvén, a hátorozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás, a fizetésre kötelezett (címzett) neve (csak idegen váltónál), az esedékesség megjelölése, a fizetés helyének megjelölése, annak a neve, akinek részére vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell, a váltó kiállítási helyének és napjának megjelölése, a kibocsátó (kiállító) aláírása.

 

Váltóóvás:

A váltóóvás olyan közokirat, amely meghatározott váltócselekmény végrehajtásának kizárólagos bizonyítására szolgál.

 

Váltótoldat:

Ha a váltó hátoldalára – mivel az megtelt – több átruházó nyilatkozatot (forgatmányt) felvezetni nem lehet, akkor a váltót forgathatóságának biztosítása érdekében váltótoldattal kell ellátni. A toldat terjedelmének meg kell egyezni a váltó méretével és azt hosszában kell a váltóhoz ragasztani.

 

Záradékok:

A váltó előlapjának tartalmaznia kell a váltó valamennyi törvényes kellékét. A kellékhiányos okirat nem váltó. A váltóra a törvényes kellékeken kívül fel lehet vezetni a szokásjog alapján kialakult közleményeket. Ezeket a közleményeket záradékoknak nevezzük. Záradék pl. a „rektazáradék”, a „láttamozási záradék”.

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 47
Heti: 79
Havi: 933
Össz.: 139 079

Látogatottság növelés
Oldal: 3. Váltó, váltócselekmény
Pénzügyezz Te is!!! - © 2008 - 2021 - penzugyezzteis.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »